AnnaBenesova85 - článkyZazimování hrubé stavby – co řešit?

Hlavní sezóna občanské výstavby probíhá v teplých měsících, kdy teplota běžně neklesá pod bod mrazu. Tato skutečnost je dána především charakterem stavebních materiálů a jejich chováním v návaznosti na okolní podmínky, jež jsou v jarních, letních a podzimních dnech mnohem stabilnější – jedná se především o teplotu a vlhkost vzduchu. Jak prvky na bázi silikátů, tak dřevo či keramika, jsou vůči mrazu a zvýšené vlhkosti velmi citlivé a reagují rozměrovými změnami či nedostatečnou hydratací, které mohou mít vliv na celkovou únosnost jednotlivých konstrukcí. Právě z tohoto důvodu se na zimu stavební práce obvykle přerušují a opět navazují až v příznivější povětrnosti. Aby byla zajištěna minimalizace poškození již provedených konstrukcí, je nutné rozestavěnou stavbu zazimovat. Na co je potřeba si v takovém případě dát pozor?

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak opravit vady trávníku?

Krásný zelený trávník je ozdobou každého dvora, zahrady či předzahrádky, V porovnání s jinými úpravami povrchu venkovních ploch se vyznačuje celou řadou výhod, mezi které patří především pocitově příjemný charakter a poměrně měkká struktura. Aby si trávník dlouhodobě požadovaný homogenní vzhled, je potřeba se o něj správně starat a udržovat jej pravidelným hnojením a kosením. Přísun živin stejně jako zarovnávání jsou důležitými aspekty správné péče o traviny, pokud nejsou prováděny odpovídajícím způsobem, může dojít k nerovnoměrnému nebo zpomalenému růstu, či se začnou v trávníku objevovat holá místa, plevel či nemoci. Oprava trávníku pak může být poměrně vysokým nákladem, zejména v případě, že vyžaduje komplexní ošetření vhodným přípravkem.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Postup aplikace tekuté lepenky

Tekutá lepenka je moderní stavební materiál, který umožňuje dosáhnout velmi dobrých hydroizolačních vlastností na venkovních površích s vysokou odolností a trvanlivostí. Standardně je řešena jako dvousložkový nátěr na bázi maltovin a dispergované polymerní složky, jež je určen pro vytvoření souvislé a vysoce přilnavé membrány právě pro silikátové povrchy, jako jsou betonové nebo zděné vodorovné konstrukce, či konstrukční prvky, u nichž tvoří betonové, cementové nebo maltovinové směsi povrchovou vrstvu sklady (cementová mazanina, potěr či vápenná omítka apod.).

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Co dělat s lepící páskou, která se "vpekla" do dřevěného rámu okna

Lepicí páska umí na dřevěném rámu okna napáchat mnoho škod. Co se s tím dá dělat a je možné ji beze zbytku odstranit?

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Oprava vad betonu (beton u stavby domu)

Výstavba rodinného domu může být v dnešní době realizována z řady nosných stavebních materiálů – vedle klasických keramických tvárnic či dílců z lehčeného betonu se stávají velmi oblíbenými především dřevostavby nebo pasivní konstrukce z litého betonu se zabudovanou izolací ve formě ztraceného bednění. Ani jedno z konstrukčních řešení se však neobejde bez kvalitní základových prvků, jež jsou zpravidla vytvářeny z betonových směsí, a to včetně základu plošného, tedy základové desky. Přestože může beton tvořit pouze minoritní podíl konstrukcí, vyžaduje jeho aplikace vždy odpovídající kvalitu a provedení, jelikož opravy následných vad bývají velmi nákladné a mnohdy vyžadují vybourání celé provedené konstrukce.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Hutnění násypu v základu domu (možnosti)

Výstavba základů stavebního objektu, ať už se jedná o rodinný dům, komerční stavbu nebo větší chalupu, je vždy realizována na základě vlastností podkladní zeminy i okolních podmínek, které definují jednak její soudržnost, jednak přítomnost dalších rizikových faktorů, mimo jiné například úroveň podzemní vody. V případě nehomogenní podložní zeminy s nízkou únosností je nutné vylepšovat základovou spáru vylepšujícím násypem, který umožní dosáhnout optimálního sedání stavby přidáním další únosné vrstvy. Násypy mohou být řešeny jako podsypy přímo pod základový prvek nebo násypy do mezizákladového prostoru, případně se může jednat o posypy pod základovou desku z pokročilých materiálu s izolačními vlastnostmi.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak vyčistit staré teraco?

Podlahy namáhaných prostor nebo teras vyžadují pevnou krytinu, která odolá náročnému dynamickému zatížení. Vedle betonové a keramické dlažby je pro její provedení možné využít také velmi pěkných dílců z umělého kamene, nebo přímo lité směsi – teraca. Teraco je pohledové zajímavou variantou, která se s oblibou používá nejen jako podlahová krytina pro kryté venkovní plochy, ale také na chodbách či pro řešení nášlapné vrstvy schodišťových stupňů. Velkou výhodou teraca je jeho přirozený a poměrně honosný vzhled evokující skutečný přírodní kámen a poměrně jednoduchá údržba (zvláště je-li při jeho pokládce dodržen požadovaný postup provedení ochranné svrchní vrstvy). Dlouhodobým provozním zatížením dochází i teraca především k zanášení nebo vydrolení v místech mechanického poškození nášlapného povrchu. V takovém případě je potřeba provést vhodné začištění a renovaci, které mu vrátí jeho původní vzhled i funkci.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Způsoby oprav poškrábaného linolea

Linoleum je velmi oblíbenou variantou voděodolné a snadno omyvatelné podlahové krytiny vhodné i do namáhaných prostor, kterou si lze pořídit v různých dekorech. V běžných domácnostech se linoleum pokládá především do místností, kde se předpokládá větší znečištění, jako jsou kuchyně, chodby, ale i dětské pokoje. Právě zvýšený pohyb a práce s ostrými předměty mohou způsobit mechanické poškození nášlapné vrstvy linolea, jejíž opravy však obvykle nepředstavují výrazně pracný úkon.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Oprava dlažby u balkónu (dlažba je volná)

Poruchy jednotlivých skladebních vrstev podlahy balkónu se obvykle projevují praskáním, vzdouváním nebo uvolňováním nášlapných dlažebních dílců. V případě, že na vašem balkóně dochází k tomuto jevu, je potřeba provést rekonstrukci podlahy v rozsahu odpovídajícím míře porušení skladebních vrstev. Ty jsou zpravidla tvořeny základovou konstrukcí, na níž je vytvořena spádová vrstva pokrytá izolačními mezivrstvami, lepící hmotou a nášlapnou vrstvou. Podle rozsahu poškození je pak potřeba sanovat buď jednotlivé vrstvy nebo kompletní skladbu.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak na zápach z digestoře?

Vaření je zpravidla každodenní součástí činností, které provádíme. Pokud upřednostňujete teplou kuchyni, pravděpodobně často bojujete s pachy, které při vaření vznikají, a také s unikající párou a tuky, jež obvykle odvádí zapnutá digestoř. Přestože výkon digestoře obvykle zůstává stejný během celého jejího užívání, může se vám zdát, že účinnost odsávání postupně klesá, nebo se z ní šíří zápach. Zápach z digestoře může mít fakticky dvě hlavní příčiny. Je-li spojen se snižující se účinností odtahu, velmi pravděpodobně došlo k zanesení filtru, pokud se objevuje náhle a má jen dočasné trvání, může přicházet od sousedů napojených na stejné vedení odtahu. Oba typy potíží lze řešit odpovídajícím způsobem, primárně je ovšem vždy nutné určit, o který z problémů se jedná.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Malba stěn a stropů - vše co je potřeba vědět + seznam výrobků

Nové nátěry interiérových stěn jsou prováděny různými typy nátěrových hmot za speciálních podmínek a vybranými postupy s ohledem na to, zda se jedná o výmalbu první na omítku nebo renovaci stávající malby. Rozdíly mezi postupy spočívají především v přístupu k ošetření podkladu pro dostatečnou penetraci a optimální pohledové vlastnosti nátěru po jeho nanesení a během užívání.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Lešení pro stavbu domu - jaké máme možnosti?

Lešení se využívá při pracích ve větších výškách na rodinných domech, ale i jiných stavebních objektech, a to jak v exteriéru (zejména při pracích na fasádě), tak v interiéru, jedná-li se o místnosti s veští podlahovou plochou a nestandardní výškou stropu. Zejména majitelé rodinných domů stojí při aplikaci nebo opravách fasády před otázkou, jak vyřešit výstavbu dočasného lešení s ohledem na jeho cenu a možnosti. Lešení je možné si pronajmout nebo zakoupit, a to v několika variantách podle potřeby.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak se připravit na výpadek proudu?

Přestože se to může jevit jako velmi nepravděpodobné, riziko blackoutu je především v zimním období poměrně vysoké. Rozsáhlý výpadek proudu mohou zapříčinit především náročné klimatické podmínky zimního období, jako jsou husté sněžení, bouře nebo silný vítr, jež mohou poničit součásti elektrické rozvodné sítě. V případě vysokého rizika mohou sami poskytovatelé energií své dodávky přerušit jako prevenci velké škody. Kromě klimatických vlivů může být příčinou blackoutu také nadměrný přetok do sítě, nebo správní chyba. Krátkodobé výpadky proudu obvykle nevyžadují náročnější přípravu a jsou snadno přečkatelné, u blackoutů trvajících déle než 24 hodin však začínají ovlivňovat prakticky všechny základní lidské potřeby a oblasti infrastruktury. Pro tyto případy je dobré se odpovídajícím způsobem připravit.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Chyby, kterých se vyvarovat při stavbě základů

Základy tvoří hlavní nosnou konstrukci stavby, která roznáší celé její zatížení do základové půdy. Nesprávné provedení základů nebo viditelné chyby v jejich realizaci mohou způsobit výrazné narušení statiky i ztrátu stability celé konstrukce. Také proto je důležité se při výstavbě základů vyvarovat chyb, které mohou výrazně snížit jejich kvalitu. Zde jsou nejčastější chyby, s nimiž se při realizaci základů můžete setkat a mohou vás stát nemalé investice v případě oprav.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Problémy spojené se stavbou domu

Chystáte se koupit pozemek, na kterém chcete postavit svůj rodinný dům? Potom vás ještě před samotným zahájením stavby čeká několik úkonů, které musíte provést, aby vše proběhlo v pořádku a bez větších potíží. Stavba rodinného domku s sebou nese řadu úskalí a problémů, které se mohou vyskytnout již při samotném výběru pozemku, ale také při zařizování potřebné dokumentaci či následné realizaci, proto je potřeba si během celého procesu dávat pozor, abyste nenarazili na překážku, která by mohla nejen celou výstavbu zpozdit, ale také výrazně navýšit její cenu.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Zaměření stavby (cena a kdo jej dělá, koho poptat)

Jakákoliv změna na pozemku nebo přímo stavbě, jejíž provedení je podmíněno schválením stavebního úřadu (ať už se jedná o vydání rozhodnutí o povolení stavby, kolaudační rozhodnutí či územní rozhodnutí), vyžaduje vždy dodání příslušné dokumentace, jejíž součástí bývá geodetický plán. Plánujete-li výstavbu rodinného domu nebo chaty, jejich změnu (nadstavbu, přístavbu), či jen zapsání do katastru nemovitostí, bude po vás vyžadováno provedení zaměření stavby, které určí její přesnou polohu vůči pozemku i ostatní okolní zástavbě, a také výškové usazení do terénu. Provedení zaměření stavby je obvykle podloženo speciální dokumentací a vždy jej realizuje profesionál – geodet s příslušným oprávněním.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak získat povolení k odstranění stavby?

Zbourání, resp. odstranění stavby je možné realizovat pouze za splnění definovaných podmínek, které jsou dány platnou legislativou stavebního zákona. Chcete-li na svém pozemku provést odstranění stavby, je potřeba provést několik specifických a chronologicky navazujících kroků, které povedou k získání povolení k tomuto úkonu. Důvody pro bourání existujícího objektu se mezi sebou zpravidla různí, typicky se však vždy jedná o ztrátu funkčnosti či rizikovost používání, nebo o rozhodnutí o nahrazení stavebního prostoru novým objektem.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak rekonstruovat vodovodní přípojku?

Vodovodní přípojka je připojením na vodovodní řadu prostřednictvím vhodně dimenzovaného potrubí, které je navrženo s ohledem na předpokládanou spotřebu konkrétní nemovitosti, a ventil regulující přítok vody z veřejné vodovodní soustavy. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě funkčnosti, případně je-li přípojka za svou životností, ale je potřeba ji pro nemovitost dále využívat, provádí se rekonstrukce (tedy výměna potrubí a provozních částí) vodovodní přípojky. Vodovodní přípojka nepředstavuje samostatné vodní dílo, její realizace nebo rekonstrukce však musí být schváleny příslušným úřadem.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak postupovat při bourání domu?

Každá stavba má omezenou dobu užívání, kterou lze prodlužovat generálními opravami a rekonstrukcemi, ale ne donekonečna. V případě, že náklady oprav, které by bylo nutné na stavbě provést, několikanásobně převýší nejen její hodnotu, ale také cenu stavby nové, dispozičně, funkčně i uživatelsky lépe navržené a úsporné, je mnohem jednodušší provést její stržení a zbudování nové budovy. Toto platí také pro stavby, které byly nevratně poškozeny působením živlů (požárem, povodněmi) a u nichž hrozí postupná ztráta stability či nejsou nadále k užívání vhodné. Bourání poškozených i funkčních staveb se řídí speciálními pravidly, která jsou dána nejen technologicky, ale také legislativně. Jak tedy postupovat, když je potřeba konkrétní stavbu zbourat?

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Způsoby odvodnění vlhké podlahy

Vlhká podlaha je představuje problém jak z hlediska stavebního, tak hygienického. Stálá zvýšená vlhkost urychluje prakticky u všech stavebních materiálu zkracuje jejich trvanlivost a mění jejich vlastnosti – zejména pevnost a odolnost proti mechanickému poškození. Pokud je zvýšená vlhkost stavebního prvku v interiéru, promítá se také do kvality mikroklimatu místnosti a může zapříčinit rozvoj plísní, jejichž spory pak denně dýcháme s rizikem nemocí dýchacího ústrojí. Máte-li doma vlhkou podlahu, existuje několik způsobů, jak ji odvodnit a měli byste je aplikovat co nejdříve, abyste uchránili své zdraví.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak na trhliny v podlaze?

Realizace betonových podlah spočívá obvykle ve vytvoření homogenního a rovného povrchu na základové nosné konstrukci. Nejčastěji se pokládá v podobě lité směsi, které je pro zvýšení pevnosti a odolnosti opatřena jemnozrnným vsypem. Po dokončení a také vlivem používání či sedání konstrukce mohou v podlaze vznikat trhliny nebo výtluky, které jsou nejen nevzhledné, ale mohou postupně vést ke zhoršování užitných vlastností i snižování celkové stability podlahové konstrukce.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak vyříznout otvor ve dřevěném stropu?

Zásah do jakékoliv nosné konstrukce vyžaduje vždy odborné posouzení zejména kvůli předpokládanému narušení statiky a hrozící ztrátě stability nosného systému. V případě, že potřebujete provést stavební otvor do stropní konstrukce, ať už má navazovat na konstrukce pro překonávání výškových rozdílů (žebřík, schody, výtahová plošina), nebo jsou jeho cílem prostupy technického zařízení budov, primárním kritériem zvoleného postupu je materiálové složení a skladba stropní konstrukce. Před vlastním zahájením prací je tak potřeba si zvolit vhodné místo realizace stavebního otvoru, které odpovídá statickým, funkčním a izolačním podmínkám.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jaká je propustnost jílovité půdy?

Zakládání staveb vyžaduje podrobnou znalost podloží, aby bylo možné provést základy tak, aby dům zůstal dlouhodobě stabilní. Problémy spojené s propustností půdy mohou mít negativní vliv především na nerovnoměrné sedání případné smršťování vlivem bobtnání a vysýchání. Způsob, jakým je řešena základová konstrukce je tak velmi závislý na typu podloží.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak na zasíťování pozemku?

Soukromá výstavba, ať už jejím výsledkem bude rodinný domek nebo jiný obytný prostor, začíná vždy výběrem pozemku. Pokud naleznete vyhovující pozemek, jeho cena se bude odvíjet od několika faktorů, které kromě lokality a velikosti budou zahrnovat také zasíťování, tzn. přivedení základních energetických rozvodů. Pozemky se prodávají v obou variantách, jako zasíťované i nezasíťované, je-li kupovaná nemovitost již k výstavbě připravena, obvykle má inženýrské sítě na hranici pozemku již přivedeny, u nezasíťovaných pozemků je pak zahájení stavby o to složitější, jelikož jak přístup k vodě, tak k elektřině je potřeba prakticky již poté, co je položena základová deska.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak se staví dřevěná terasa na pilotech?

Dřevěná terasa je v dnešní době velmi oblíbeným doplňkem moderního bydlení, který je obvykle navrhován již v době projektu jako součást výstavby. Rozhodnete-li se pořídit se terasu dodatečně k již zabydlenému domu nebo chatce, existuje řada variant, jejichž aplikace závisí především na tom, jaký materiál zvolíte, a na jakém podloží ji budete zakládat. Základním předpokladem stabilní terasy s dlouhou životností a minimem rizik z hlediska porušení stability.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak zaměřit pozemek?

Koupili jste pozemek, na kterém plánujete postavit svůj nový domov? Pokud již máte vybrán konkrétní typ stavby a rozřešen prvotní návrh, je potřeba provést zaměření pozemku (jak na zaměření domu, ceny zaměření), které určí základní výškové poměru a umožní tak vytvoření výkresové dokumentace konkrétní stavby včetně situačních výkresů. Zaměření pozemku lze provést vlastními prostředky, pokud je však vyžadováno pro konkrétní úkon, který je například zmíněné zadání zpracování projektové dokumentace stavby, vždy je nutné využívat služeb příslušné geodetické kapacity (jednotlivce nebo ekonomického subjektu) s odpovídajícím oprávněním. Vlastní zaměření pozemku lze realizovat v rámci orientačního stanovení výměry nebo rozsahu.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek