Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   › 

Jak postupovat při bourání domu?

  

Každá stavba má omezenou dobu užívání, kterou lze prodlužovat generálními opravami a rekonstrukcemi, ale ne donekonečna. V případě, že náklady oprav, které by bylo nutné na stavbě provést, několikanásobně převýší nejen její hodnotu, ale také cenu stavby nové, dispozičně, funkčně i uživatelsky lépe navržené a úsporné, je mnohem jednodušší provést její stržení a zbudování nové budovy. Toto platí také pro stavby, které byly nevratně poškozeny působením živlů (požárem, povodněmi) a u nichž hrozí postupná ztráta stability či nejsou nadále k užívání vhodné. Bourání poškozených i funkčních staveb se řídí speciálními pravidly, která jsou dána nejen technologicky, ale také legislativně. Jak tedy postupovat, když je potřeba konkrétní stavbu zbourat?

Bourání budovy z hlediska legislativy

Před vlastním objednáním techniky a započetím prací je nutné bourání vaší stavby oznámit místně příslušnému stavebnímu úřadu, který musí vydat povolení. Teprve až jeho získáním máte právo stavbu odstranit. Pokud o povolení nepožádáte, může vás čekat tučná pokuta i u staveb, které nebyly vystavěny v rámci procesu ohlášení. Rozdílný přístup k žádosti o povolení odstranění stavby je aplikován pro případy, kdy je tento požadavek řešen vlastníkem stavby a kdy je nařízen ze strany stavebního úřadu.

Kdy není nutné o povolení k odstranění stavby žádat

Možnosti získání povolení k bouraní objektu se různí zejména s ohledem na jeho technické řešení. Existují typy staveb, které je možné zbourat bez administrace – jedná se především o drobné objekty, jako jsou malé kůlny nebo skleníky apod., u jejichž stavby nebylo nutné provádět ohlášení. Stejnému systému podléhají také stavby, které jsou na daném pozemku již dlouho dobu a nejsou zaznamenány v katastru nemovitostí.

Stavby s azbestem

Výjimku z daného pravidla tvoří stavby, v jejichž konstrukci byl v nějaké formě použit azbest. Ten se nejčastěji nachází ve střešní krytině (eternit) a jeho odstranění vyžaduje speciální postupy a aplikaci bezpečnostních prvků (respirátory), jelikož likvidací může docházet k jeho úletu do okolí. Pokud se chystáte zbourat stavbu malého rozsahu, která má ve svém konstrukčním řešení azbest, vždy se žádá o povolení – jedná-li se o malý objekt, můžete provést pouze ohlášení odstranění stavby, kde je nutné vyznačit, že se jedná o objekt s azbestem. Stavební úřad vás sám vyzve k podání žádosti o povolení, kde bude nutné přesně specifikovat náročnost bouracích prací a předpokládaný objem nebezpečného odpadu.

Chráněné objekty

Druhou výjimku tvoří objekty, které jsou vedeny jako historické památky nebo se nacházejí v památkové zóně. I u těchto staveb je možné získat povolení k odstranění, je však nutné uvést závažný důvod, pro který nelze dosáhnout dostatečné obnovy objektu.

Rozdíl mezi ohlášením a povolením odstranění stavby

Při větších objektech, které podléhají minimálně ohlášení stavby, je nutné bourání stavebnímu úřadu vždy oznámit. Jedná se především o takové objekty, jež jsou napojeny na inženýrské sítě, ale také technologická zařízení (studna) nebo samotné vedení sítí či zbudované komunikace. Pozor je potřeba si dávat také, pokud je na dané stavbě věcné břemeno, jelikož jejím odstraněním zasáhnete do práv třetí strany. Pokud bude demolice prováděna na pozemku sousedícím s pozemky jiných vlastníků a v takovém rozsahu, že se jich demolice alespoň částečným způsobem dotkne (hluk, prašnost), je potřeba získat povolení také od nich, které se přikládá k příslušným dokumentům.

Realizace bouracích prací

Jakmile získáte povolení k odstranění stavby nebo jiných stavebních objektů (např. terénní úpravy), je možné začít s realizací. Bourání je možné provést vlastními silami nebo si najmout firmu, která se daným typem služby zabývá a disponuje také specifickým technologickým vybavení. U malých objektů je bourání svépomocí výhodné, zvláště nevyžaduje-li žádný druh povolení. U větších objektů je naopak lepší si najmout firmu, která zajistí všechny potřebné záležitosti (v některých případech dokonce i úřední administraci. Bourání pak probíhá postupně, a to v následujících krocích:

  1. Podání žádosti o přeložku elektřiny poskytovateli a její schválení (je-li objekt napojen na elektřinu).
  2. Odpojení všech inženýrských sítí a jejich zajištění (ochrannými prostředky).
  3. Odstranění stavby a likvidace odpadu – ten je možné odvézt nebo prodat (stavební suť lze recyklovat do pokročilých stavebních materiálů).
  4. Nahlášení dokončení demolice stavebnímu úřadu, který vám vydá příslušné potvrzení.
Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články