Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Zaměření stavby (cena a kdo jej dělá, koho poptat)

  

Jakákoliv změna na pozemku nebo přímo stavbě, jejíž provedení je podmíněno schválením stavebního úřadu (ať už se jedná o vydání rozhodnutí o povolení stavby, kolaudační rozhodnutí či územní rozhodnutí), vyžaduje vždy dodání příslušné dokumentace, jejíž součástí bývá geodetický plán. Plánujete-li výstavbu rodinného domu nebo chaty, jejich změnu (nadstavbu, přístavbu), či jen zapsání do katastru nemovitostí, bude po vás vyžadováno provedení zaměření stavby, které určí její přesnou polohu vůči pozemku i ostatní okolní zástavbě, a také výškové usazení do terénu. Provedení zaměření stavby je obvykle podloženo speciální dokumentací a vždy jej realizuje profesionál – geodet s příslušným oprávněním.

Kdy se provádí zaměření stavby

Obecně jsou rozeznávány dva geodetické úkony, které na sebe vzájemně navazují, a to:

  • zaměření stavby
  • vytyčení pozemku

Zatímco zaměření stavby je orientováno přímo na konkrétní stavební objekt a určuje jeho polohu (polohu lomových bodů) vůči pozemku, vytyčení pozemku stanovuje především jeho tvar a hranice vůči sousedícím pozemkům a ověřuje správnost jeho záznamu v katastrální mapě. Zaměření stavby se proto provádí v jiných případech než vytyčení pozemku, jedná se obvykle o:

  • vytyčení objektu před zahájením jeho výstavby (slouží především jako podklad pro vytvoření projektové dokumentace), a také reálné vymezení lomových bodů prostřednictvím tzv. stavebních laviček
  • zaměření novostavby (skutečné provedení) pro potřeby kolaudačního rozhodnutí, ohlášení stavby a pro přiložení k žádosti o přidělení čísla popisného nebo evidenčního
  • zaměření stávající stavby (skutečné provedení) jako podklad pro vytvoření dokumentace změny stavby a následné řízení, jehož výsledkem by měl být souhlas s realizací
  • zaměření stávající stavby v případě, že dochází ke změně vlastnických práv a pro potřeby vkladu do katastru nemovitostí
  • zaměření inženýrských sítí a pozemních komunikací pro potřeby zakreslení nebo schválení přípojky
  • zaměření situace budovy, které se používá jako součást dokumentace pro prohlášení vlastníků bytu

Zaměření stavebního objektu je také součástí žádosti o hypotéku, není-li k dispozici aktuální geometrický plán.

Kdo může provést zaměření stavby

Výsledkem zaměření stavby je jednak označení plošných a výškových bodů přímo na pozemku, které určí, kde by se měla novostavba nacházet, a u stávajících staveb vytvoření tzv. geometrického plánu, jež je podkladovou dokumentací pro konkrétní úkony. Zaměřit stavbu mohou pouze odborně způsobilé osoby, které jsou držitelem příslušného oprávnění – geodeti. K provedení zaměření stavby je pak potřeba dodat následující podklady:

  • zaměřený a vytyčený pozemek (k tomuto účelu slouží geometrický plán pozemku)
  • projektovou dokumentaci stavby (prováděcí nebo kompletní dokumentaci dokončené stávající stavby)

Pro svou práci potřebuje geodet přístup ke stavebnímu pozemku, na samotné zaměření přímo na pozemku zpravidla stačí jedna návštěva (zaměření obecně trvá pár hodin s ohledem na náročnost stavby a prací, které jsou zapotřebí). Pozemek však musí být k tomuto účelu náležitě připraven (mimo jiné musí být odstraněny dřeviny a porost, které stojí v cestě měření). Zpracování geometrické plánu se pak řádově pohybuje ve lhůtě několika dnů.

Důležité!!! Pozor je však nutné si dávat především při objednávání geodetických prací a naplánovat je dostatečně dopředu, jelikož firmy (či živnostníci) zabývající se touto problematikou jsou zpravidla značně vytíženy.

Cena zaměření pozemku a poskytovatelé

Cena, kterou zaplatíte za zaměření stavby se pohybuje řádově od 2000 do 10000 Kč podle toho, jaký typ prací je nutné provést. Při vytyčení stavby (tedy zaměření pro zpracování situačního výkresu a reálné vyznačení lomových bodů přímo na pozemku) je odvislá od počtu geodetických značek a velikosti pozemku) a je zpravidla vyšší, zhotovení dokumentace pro stávající stavby může dosahovat sumy pohybující se kolem 3000-5000 Kč. Kromě provedených pracovních úkonů a jejich náročnosti ovlivňuje cenu také region, v němž je zaměření realizováno. Standardizované ceny mají především subjekty, které působí po celé republice. Mezi největší patří:

Tyto mají zastoupení ve více městech, resp. krajích. Geodetické společnosti mají sídlo především ve větších městech, v Praze dále působí např. společnosti:

Největší zastoupení pak nalezneme v Jihomoravském kraji (se sídlem především v Brně), kde působí například:

Při vyhledávání vhodného poskytovatele je dobré se zaměřovat na konkrétní kraj, v němž má být zaměření stavby provedeno. Katalog geodetických společností a živnostníků je obvykle veřejně dostupný pro každý kraj.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 1.33/5 (3 hlasy)