Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak zaměřit pozemek?

  

Koupili jste pozemek, na kterém plánujete postavit svůj nový domov? Pokud již máte vybrán konkrétní typ stavby a rozřešen prvotní návrh, je potřeba provést zaměření pozemku (jak na zaměření domu, ceny zaměření), které určí základní výškové poměru a umožní tak vytvoření výkresové dokumentace konkrétní stavby včetně situačních výkresů. Zaměření pozemku lze provést vlastními prostředky, pokud je však vyžadováno pro konkrétní úkon, který je například zmíněné zadání zpracování projektové dokumentace stavby, vždy je nutné využívat služeb příslušné geodetické kapacity (jednotlivce nebo ekonomického subjektu) s odpovídajícím oprávněním. Vlastní zaměření pozemku lze realizovat v rámci orientačního stanovení výměry nebo rozsahu.

Kdy je zaměření pozemku požadováno

Přesné vymezení plošných či výškových charakteristik pozemku může být vyžadováno v případech, kdy je potřeba provést specifický úřední úkon. S takovýmto požadavkem se setkáte zejména pokud:

  • potřebujete provést změnu v poměrech (vlastnických či dispozičních – změna tvaru pozemku, rozdělení pozemku), kterou je nutné zavést do katastru nemovitostí
  • chcete přesně vytyčit hranici pozemku pro zbudování plotu nebo jiné stavby tak, aby bylo možné provést výstavbu dle technických norem, případně chcete zkontrolovat a zpřesnit polohu hranice pozemku
  • potřebujete stanovit rozlohu a převýšení v jednotlivých směrech, aby bylo možné připravit projektovou dokumentaci pro plánovanou stavbu

Ve všech těchto případech je nutné si najmout subjekt, který je oprávněn provádět geodetická měření. Jak najít geodeta:

A. Zaměření pozemku pro provedení změn v katastru nemovitostí

Změnami v dispozičních (nebo vlastnických) poměrech pozemku se rozumí především změny plošné. Katastrální mapa, do níž se výstupy geodetického měření zavádímá formu plošného zobrazení, proto se také zaměřování řeší převážně formou vytyčení hranice pozemku, případně linií, které definují jeho nové členění či rozdělení. Toto řešení se aplikuje také pro právní úkony změny vlastnictví, jako jsou prodej, dědictví nebo darovací smlouva, či vymezení území, na které se vztahuje věcné břemeno.

B. Vytyčení přesných hranic pozemku

Obdobně jako u změn v katastru nemovitostí a vlastnických práv, i při vytyčování hranice se jedná především o měření horizontálních souřadnic. Toto měření je vyžadováno, chcete-li zbudovat plot (ab nedošlo k přestupu stavby na pozemek jiného vlastníka), ale také v případě, že se chystáte na pozemek umístit stavbu. Realizace stavebně-konstrukčních prací se řídí přísnými technickými normami, jež určují také vzdálenosti od sousedních pozemků a omezují tak umístění inženýrských sítí, studny nebo oken obytných místností. Vytyčení hranic se provádí také na požádání, chcete-li ověřit, že hranice pozemku zakreslené v katastrální mapě odpovídají skutečnému stavu.

C. Zaměření pro potřeby projektové dokumentace stavby

Nejnáročnějším geodetickým úkolem je pak zaměření pro potřeby vytvoření projektové dokumentace. Ta je nezbytná k získání stavebního povolení, a také slouží jako podklad k samotné výstavbě. Zaměření pro tyto účely vyžaduje také vymezení výškových charakteristik pozemku, které se promítnou jednak do případného vedení inženýrských sítí (včetně identifikace nezámrzné hloubky v jednotlivých místech), jednak jako podklad pro vytvoření položkového rozpočtu stavby, který počítá také s izolací a odstraňováním ornice a hlušiny.

Postup zaměření pozemku

Zaměření pozemku můžete orientačně provést sami pomocí měřicího pásma nebo laserového dálkoměru podle dostupné katastrální mapy a existujících měřících bodů na pozemku. Tento postup lze aplikovat v případě, že si chcete ověřit, že vytyčené (a oplocené) hranice pozemku odpovídají stavu zakreslenému v mapě.

Potřebujete-li provést přesné měření anebo řešíte některý z výše uvedených problémů, je vždy nutné si najmout geodeta, který veškerá měření nejen provede dle zavedených a legislativně uznávaných postupů, ale výsledky měření zároveň opatří příslušným osvědčením (razítkem). V případě, že měření provádí autorizovaná osoba, není k jeho realizaci z vaší strany potřeba prakticky žádné podklady, geodet si obvykle vše zařídí na příslušném katastrálním úřadě. Pokud během měření narazí na nějaké nesrovnalosti (například nebude-li stavba plotu provedena podle zakreslené hranice), je však povinen toto oznámit všem dotčeným stranám (včetně stavebního úřadu a vlastníka sousedního pozemku).

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články