Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak rekonstruovat vodovodní přípojku?

  

Vodovodní přípojka je připojením na vodovodní řadu prostřednictvím vhodně dimenzovaného potrubí, které je navrženo s ohledem na předpokládanou spotřebu konkrétní nemovitosti, a ventil regulující přítok vody z veřejné vodovodní soustavy. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě funkčnosti, případně je-li přípojka za svou životností, ale je potřeba ji pro nemovitost dále využívat, provádí se rekonstrukce (tedy výměna potrubí a provozních částí) vodovodní přípojky. Vodovodní přípojka nepředstavuje samostatné vodní dílo, její realizace nebo rekonstrukce však musí být schváleny příslušným úřadem.

Charakteristika vodovodní přípojky

Vodovodní přípojka je považována za samostatnou stavbu tvořenou horizontálním rozvodním potrubím a příslušenstvím. Standardně se přípojka nachází mimo zásobovanou stavbu, ale minimálně z části je umístěna na pozemku pod stavbou. Z pohledu zákona se jedná o vymezený úsek rozvodu vody, který začíná v technologickém odbočení hlavního vodovodního řádu a končí ve vodoměrné šachtě, případně vnitřním uzávěru vodovodu, není-li venkovní vodoměrná šachta vybudována.

Součásti vodovodní přípojky

V návaznosti na konkrétní provedení jsou vodovodní přípojky složeny z různých součástí, standardně se však celý systém přívodu vody do objektu skládá ze čtyř hlavních částí, které mohou být rekonstruovány dohromady nebo samostatně. Jedná se:

  • technologické napojení na vodovodní řad – se záklopovou soustavou umožňující pravidelnou kontrolu připojení a regulaci zemním uzávěrem,
  • potrubí odpovídajících dimenzí vedoucí vodu z vodovodního řadu,
  • vodoměrné soustavy s ventily a filtrem – umístěné zpravidla v samostatné šachtě na pozemku,
  • domovních rozvodů vody.

Při rekonstrukci vodovodní dochází standardně k výměně rozvodného potrubí a v závislosti na stanovených průtočných požadavcích pak také k výměně napojení a vodoměrné soustavy. Domovní rozvody bývají opravovány a sanovány na základě samostatného projektu, na který výměna připojovacích soustav může navazovat.

Materiály pro realizaci vodovodní přípojky a požadavky na zbudování

Potrubí pro vodovodní přípojky je v dnešní době standardně budováno ze dvou typů materiálů vlivem nutnosti zajistit hygienické podmínky proudění a požadovanou pevnost:

  • do průměru 63 mm se používá vysokohustotní polyetylén (HDPE)
  • nad 63 mm je potřeba potrubí z litiny

Potrubí se ukládá do nezámrzné hloubky ve sklonu 0,3 %. Vodoměrné šachty pro uložení vodoměrné soustavy bývají zděné, z betonového prefabrikátu nebo plastu.

Odpovědnost v případě schvalování stavby

Rekonstrukce vodovodní přípojky rozlišuje dvě hlavní činnosti, k nimž se následně vztahuje způsob schvalování realizace. V případě, že při rekonstrukci nedochází ke změně primárních parametry, tzn. vnitřní průtočné charakteristiky a související rozměry (průměr, délka apod.), považuje se záměr pouze za udržovací práce a prochází zjednodušeným stavebním řízením. V opačném případě – tedy pokud dochází ke změnám základních parametrů přípojky, prochází záměr standardním stavebním řízením, které končí získáním stavebního povolení. Vlastníkem vodovodní přípojky je zpravidla (a dle platné legislativy) vlastní nemovitosti, ke které přípojka náleží. Pokud je tedy rekonstrukce potřeba, vlastník nemovitosti si nechá zpracovat projektovou dokumentaci a žádá o stavební povolení. Jeho odpovědností je také financování projektu.

Rekonstrukce vodovodní přípojky – co musí dokumentace obsahovat

Projektová dokumentace nutná pro získání povolení k rekonstrukci přípojky musí obsahovat několik specifických součástí zejména z toho důvodu, aby bylo možné rozhodnout, v jakém režimu bude schvalování probíhat. Pokud rekonstrukce navazuje např. na změny zásobované stavby (přístavba, nadstavba apod.), je nezbytné provést nový výpočet předpokládané spotřeby vody, který určuje standardizované průměry přívodného potrubí. Z daného výpočtu se stanoví, zda je potřeba přívodné potrubí pouze vyměnit (v režimu udržovacích prací) nebo se jedná o celkovou rekonstrukci. Dokumentace se skládá z technické zprávy a výkresové dokumentace.

Jak rekonstrukce probíhá a kolik stojí

Rekonstrukci by měla provádět profesionální firma s odpovídajícím odborným zaměřením. Realizace spočívá v provedení výkopu po celé délce sestavy stávající přípojky, uzavření přívodu a postupné výměně všech jejích částí, které jsou v dokumentaci uvedeny. Od rozsahu rekonstrukce se následně odvozuje celková cena projektu. Konečná investice do rekonstrukce tak závisí na parametrech přípojky. Fixním nákladem je obvykle projektová dokumentace a administrace povolení, variabilní složky pak tvoří materiál, stavební a zemní práce, jež jsou přímo závislé na délce venkovního rozvodu.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 2.78/5 (9 hlasů)

Související články