Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak získat povolení k odstranění stavby?

  

Zbourání, resp. odstranění stavby je možné realizovat pouze za splnění definovaných podmínek, které jsou dány platnou legislativou stavebního zákona. Chcete-li na svém pozemku provést odstranění stavby, je potřeba provést několik specifických a chronologicky navazujících kroků, které povedou k získání povolení k tomuto úkonu. Důvody pro bourání existujícího objektu se mezi sebou zpravidla různí, typicky se však vždy jedná o ztrátu funkčnosti či rizikovost používání, nebo o rozhodnutí o nahrazení stavebního prostoru novým objektem.

V zásadě je možné se setkat se dvěma případy navazujícími na původce, a to:

  • nařízení odstranění stavby – jež nevyžaduje povolení, jelikož je úředně vyžádáno a musí být splněno
  • vlastní rozhodnutí o odstranění stavby – povolení k tomuto úkonu je nutné získat u stavebního úřadu v režimu, který odpovídá velikosti, účelu a vybavení stavebního objektu

Povolení pro odstranění stavby se vydává na základě žádosti, kterou podává majitel stavby, resp. pozemku pod ní, případně oprávněná osoba na základě plné moci.

Žádost o povolení k odstranění stavby

Chystáte-li se zbourat stavbu na vlastním pozemku, je před podáním žádosti nutné primárně zkoumat, jaký typ povolení k realizaci tohoto úkonu potřebujete. To závisí především na tom, o jaký typ stavebního objektu se jedná, případně jaké povolení bylo vyžadováno při jeho výstavbě. V zásadě jsou rozlišovány dva typy povolení:

  • ohlášení odstranění stavby – je zjednodušeným řízením a platí pro drobné stavby (jednopodlažní, nepodsklepené, do zastavěné plochy 25 m2 a 5 m výšky), jež byly vybudovány na ohlášení a které ve svém konstrukčním a technologickém řešení nevyužívají prvky obsahující azbest
  • povolení odstranění stavby – se vztahuje na stavby, terénní úpravy či další objekty rozsáhlejšího charakteru či využívající nebezpečné látky ve stavebních konstrukcích

Z technického hlediska lze stavby odstraňované v režimu ohlášení zbourat svépomocí, u staveb na povolení je potřeba minimálně dozor odborného stavebního pracovníka. Bez povolení lze odstranit pouze velmi malé objekty, které zpravidla nejsou napojené na inženýrské sítě, jako je plot či kůlna.

Jak se povolení k odstranění stavby vyřizuje

Oba uvedené režimy získávání příslušného povolení k odstranění stavby vyžadují vlastní specifikou dokumentaci, která je dodávána stavebnímu úřadu nejen pro potřeby zahájení řízení, ale také po ukončení bouracích prací.

Vyřízení ohlášení k odstranění stavby

Žádost pro ohlášení o odstranění stavby se podává na místně příslušném stavebním úřadě prostřednictvím formuláře společně se souhlasným vyjádřením vlastníků sousedních pozemků. Formulář požaduje také specifikaci konkrétních úkonů, pokud se jedná o větší objekt, který ještě spadá do uvedené kategorie, a je-li to požadováno stavebním úřadem, musí být k žádosti připojena také dokumentace či plán bouracích prací. Žádost pak stavební úřad posuzuje v lhůtě do 30 dnů od jejího podání. Po posouzení vydá buď souhlas nebo zamítnutí.

Vyřízení povolení k odstranění stavby

U získávání povolení k odstranění stavby je složitější zejména dodávaná dokumentace. Žádost se podává obdobným způsobem na místně příslušný stavební úřad, který ji bude vyřizovat. Primárně je nutné získat demoliční výměr, na jeho základě je následně nutné zpracovat výkaz výměr a dokumentaci (projekt) bouracích prací, dále pak souhlas vlastníků sousedních pozemků a vyjádření poskytovatelů dodávek energií o zajištění přípojek. Pro získání demoličního výměru je potřeba zajistit také kvalifikovanou osobu, která bude demolici provádět – tato osoba (fyzická, právnická) musí být v žádosti identifikována konkrétními údaji dokládajícími její způsobilost k realizaci bouracích prací. Řízení o vydání povolení pak stavební úřad vede za obdobných podmínek jako u ohlášení.

Vyřízení žádosti o povolení k odstranění stavby třetí osobou

Jelikož se jedná o administrativně poměrně náročný úkon, obrací se řada lidí spíše na specializované firmy, které umožňují řešení celého procesu získání povolení k odstranění stavby v jednom balíčku včetně doporučení vhodné demoliční firmy. K takovému kroku se uchylují především vlastníci větších stavebních objektů, které jsou napojené na běžné inženýrské sítě. Pokud povolení zajišťuje třetí osoba – specializovaná firma, obvykle zajistí veškerou potřebnou dokumentaci včetně projektu demolice a odpadového hospodářství, komunikaci s úřady apod. Vlastník stavby pak pouze zkontroluje a podepíše žádost, případně dodá údaje o stavební firmě, která bude demolici realizovat. Po dokončení bouracích prací tato firma navíc podává na příslušném stavebním úřadě také ukončovací dokumentaci (oznámení).

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (4 hlasy)

Související články