Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak odhlásit trvalý pobyt?

  

Každý z nás má v registru obyvatel uvedenu konkrétní adresu trvalého pobytu, která je tak společně s rodným číslem jak pro úřady, tak i pro soukromé subjekty jedním ze základních identifikačních znaků. Pro většinu oficiální korespondence také slouží jako adresa doručovací.

Jaké úřady nás budou hledat na adrese trvalého pobytu?

 • soudy (žaloby, svědectví…)
 • policie (stíhání, svědectví, prověřování…)
 • úřad práce (evidence uchazečů o zaměstnání, sociální dávky…)
 • městský nebo obecní úřad (přestupky, místní poplatky, volby….)
 • správa sociálního zabezpečení (důchod, nemocenské dávky,
 • zdravotní pojišťovny (zdravotní pojištění)
 • finanční úřady (daně z příjmu, daně z nemovitostí a další daně)
 • krajský úřad (odvolací orgán pro rozhodnutí obce)
 • soudní exekutoři
 • notáři (dědictví)

Ale hledat vás může i jiný orgán státní správy nebo řada soukromých firem, a to v pozitivním i negativním slovy smyslu (banky, pojišťovny, bývalý či současný zaměstnavatel a mnoho dalších).  V zájmu každého tak je mít v registru obyvatel adresu, na které se k němu nezbytná korespondence skutečně dostane. Opačným extrémem je, když se někdo, zpravidla kvůli dluhům nebo potížím se zákonem snaží cíleně úřední komunikaci vyhýbat a je tak k trvalému pobytu hlášen na místě, kde už dávno nebydlí. V minulosti byli někteří lidé hlášeni i na obecních úřadech, ale dnes už to možné není. Navíc, takové schovávání se problém neřeší, jen oddaluje a většinou i komplikuje.

Jak odhlásit trvalý pobyt?

Protože občan sám sebe může pouze přehlásit do jiného domu či bytu, kde má užívací právo. Typickým příkladem je, že prodáte byt a koupíte dům. V bytě se odhlásíte a v domě přihlásíte. Odhlásit trvalý pobyt tak lze jen jiné, osobě, konkrétně takové, která užívací právo k dané nemovitosti nemá. V podstatě jsou dva typy odhlášení:

 • dobrovolné
 • nedobrovolné

V prvním případě se zrušením trvalého pobytu daná osoba souhlasí, dostaví se na příslušný obecný úřad a potvrdí tam písemně svůj souhlas se zrušením trvalého pobytu.

Protože ale nežijeme v ideálním světě, může se stát, že to tak hladce nepůjde. Chcete-li zrušit trvalý pobyt někomu, kdo bydlí například ve vašem bytě, musí platit následující:

 • k dané nemovitosti máte užívací právo (je to vaše osobní vlastnictví, máte platnou nájemní smlouvu, nebo užívací právo zakládá věcné břemeno)
 • osoba, které chcete trvalý pobyt zrušit, takové užívací právo nemá
 • osoba, které chcete trvalý pobyt zrušit, v bytě fyzicky skutečně nežije

Pokud jeden z výše uvedených bodů není splněn, pobyt zrušit nelze. Častý problém je, že spolu žije pár bez oddacího listu v bytě jednoho z nich. Když vztah skončí, partner či partnerka se odmítne vystěhovat a v bytě zůstane, budete muset věc řešit soudně žalobou na vyklizení bytu.  Je-li taková osoba spoluvlastníkem, nebo spolunájemníkem, musíte se s ní buď dohodnout na zrušení spoluvlastnictví, případně zrušení společného nájmu. Pokud se nedohodnete, i o tom bude muset rozhodnout soud.

Jak na věc?

 • vyplňte formulář žádosti (vyzvednete si ho na obecním úřadě, nebo si ho můžete najít na webu obce a vytisknout)
 • žádost se podává na příslušný obecní úřad
 • konkrétní postup se může obec od obce trochu lišit, informujte se na jejich webu
 • k žádosti doložíte kopie příslušných dokumentů, případně podáte jen žádost a dokumenty předložíte v rámci následujícího správního řízení osobně na jednání

Co budete potřebovat?

 • doklad o užívacím právu k nemovitosti (výpis z katastru, nájemní smlouva)
 • doklady potvrzující zánik nároku na užívací právo (výpověď z nájmu, dohoda obou stran, doklad o předání bytu
 • rozsudek o vypořádání společného jmění manželů po rozvodu
 • rozsudek o zrušení podílového spoluvlastnictví
 • rozsudek o zrušení společného nájemního vztahu
 • jména svědků, kteří mohou případně dosvědčit, že osoba, které chcete trvalý pobyt zrušit, v dané nemovitosti nebydlí

Průběh správního řízení

 • obecní úřad nařídí ve věci jednání, kam je pozvána jak osoba, které se má trvalý pobyt zrušit, tak i osoba, zahájení správního řízení podnítila
 • za nedostavení se hrozí pokuta
 • pokud se nelze dohodnout a osoba se zrušením trvalého pobytu nesouhlasí, je nutné předložit důkazy (dokumenty, svědectví)
 • zeptejte se konkrétní osoby, která bude řešit vaše správní řízení, co všechno budete potřebovat, aby vám pak jeden „papír“ nechyběl
 • je-li žádost posouzena jako oprávněná a řízení bude pro žadatele úspěšné, je trvalý osob dotčené osobě zrušen
Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3.6/5 (10 hlasů)

Související články