Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Co je a k čemu se využívá pachtovní smlouva na pozemky

  

Pachtovní smlouva na pozemky je jednou z možností, jak pronajmout pozemky. Řeší se především u pastvin, polí nebo rybníků. Pomáhá upřesňovat práva v případě pronájmu zemědělských pozemků a s nimi souvisejícími nemovitostmi.

Základní pojmy a povinnosti jednotlivých zúčastněných

Při sepisování pachtovní smlouvy na pozemky se setkáme se čtyřmi základními pojmy a těmi jsou:

  • Pachtýř – nájemce, který se zavazuje na pronajatých pozemcích hospodařit, zušlechťovat je a platit majiteli pachtovné.

  • Pachtovatel – majitel, který pronajímá pozemky a s nimi související nemovitosti (stodoly, sklady, zemědělské budovy) za účelem jejich obhospodařování.

  • Pacht – smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, který se zakládá na aktivním využívání pozemků a budov či staveb s nimi spojených. Součástí jsou vyznačené konkrétní pozemky či budovy, které pachtovatel pachtýři pronajímá. Vždy se uzavírá písemnou formou.

  • Pachtovné - odměna za pronájem, která se řeší formou finanční nebo poskytnutím předem sjednané části z výnosu pronajímaného pozemku. Platba probíhá vždy za určité období, které je zaneseno do pachtovní smlouvy.

Pachtovní smlouvy na pozemky se řeší v některých typických situacích. Patří k nim například dědictví. Pozůstalý zdědí zemědělskou půdu, pole, les či rybník a nemá zájem, nebo se nemůže o tyto pozemky starat či na nich hospodařit, ale nechce je ani prodávat. Nabízí je tedy za úplatu zemědělskému družstvu či někomu, kdo má o hospodaření zájem.

Jak lze pachtovní smlouvu ukončit?

Pokud je pacht sjednaný na dobu neurčitou a majitel již nemá zájem ve smlouvě dále pokračovat, je potřeba dát pachtýři výpověď a to 6 měsíců před ukončením pachtovního, nikoli kalendářního, roku. Především pokud se jedná o pole, do pachtovního roku patří období setby, péče o plodiny a následně i sklizeň. Ukončení pachtovní smlouvy tak spadá do období po sklizni.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články