Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Co vše obsahuje projektová dokumentace?

  

Říká se, že správný muž musí zasadit strom, postavit dům a zplodit syna. Není nic snazšího než zasadit strom, syna chlap může zplodit i nechtěně, ale postavit dům, to už dá pořádnou práci.

Postavit si dům je snem mnoha lidí, a i když se to může zdát velmi jednoduché nechat si dům postavit stavební firmou, nabízející nejen projekty, ale i vyřízení stavebního povolení, není to tak snadné. Jako vždy jednoduchost často skrývá složitost a mnoho stresových situací.

Bydlení ve vlastním domě má své nepopiratelné přednosti i nevýhody. Nevýhodou bývá často neznalost zákonů, nákladů na výstavbu, obsah a množství projektové dokumentace, nedostatečné nebo nepodložené reference zákazníků stavebních firem, nedůvěra k „úřednímu šimlovi“, nutnost zadlužit se atd.

Na druhou stranu bydlení ve vlastním zaručuje dostatek prostoru, sousedé nejsou na chodbě, ale za hranicí pozemku, k domu často náleží i zahrádka, pergola, posezení u ohně, těsné propojení s okolní přírodou, snídaně v trávě, dlouhé letní večery na zápraží či jiné vymoženosti, o kterých se nám v bytě může jen zdát.

Pojďme se spolu podrobněji podívat alespoň na jediný prvek, potřebný k postavení vlastního domu, kterým je Projektová dokumentace.

Co všechno přesně musí obsahovat projektová dokumentace stanoví Sbírka zákonů, vyhláška č. 499/2006.

Má tyto hlavní části, bez kterých není kompletní:

 • průvodní zprávu – má také svůj stanovený obsah

  • identifikaci stavby, stavebníka a projektanta, včetně jejich adres, a u projektanta ještě nesmí scházet číslo, pod kterým je zapsán v evidenci (Česká komora architektů nebo Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě – ČKAIT)

  • údaje o samotném stavebním pozemku, jeho dosavadním využití a o majetkoprávních vztazích

  • popis stavby – mimo jiné: zda se jedná o stavbu novou nebo o změnu stavby stávající, jakému účelu bude sloužit, jaké budou dodržovány technické požadavky stavby a požadavky orgánů vyplývající z právních předpisů, kapacita a bilance stavby, orientační cena atd.

  • členění stavby (objekty, technologické a technické zařízení)

 • souhrnnou technickou zprávu, která obsahuje

  • dokumentaci stavby

  • plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi

  • realizaci prací na stavbě

  • pokud je potřeba, pak i zvláštní podmínky a požadavky realizace prací na staveništi dle požadavků stavebníka

  • ochranu životního prostředí

 • situační výkresy

  • vytýčení stavby

  • katastrální situační výkres

  • koordinační situaci

  • situační výkres širších vztahů

 • dokladovou část dokumentaci objektů a technologie

  • dokladová část uvádí splnění všech požadavků podle platných právních norem a předpisů, například průkaz energetické náročnosti budov

  • stanoviska, posudky a výsledky jednání

 • dokumentaci objektů a technologie, zásady organizace stavby

  • architektonická část – účel, funkce, kapacita, materiálně-dispoziční řešení, technologie a technické řešení dle předpisů a platných norem

  • výkresy – půdorysy základů i jednotlivých podlaží včetně všech náležitostí (plošná výměra výškové kóty atd.), jednotlivé řezy, řešení střechy a krovu, celková situace stavby s vyznačením hranic, odběrných míst energií a vody, označením vjezdů na pozemek

  • detaily a podrobnosti – seznamy výrobků a prací

  • konstrukční řešení – technická zpráva (obsahuje podrobný popis konstrukčních prvků stavby včetně použité technologie a navrženého materiálu), podrobný a přehledný statický výpočet + výkresovou část v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200 (zde jsou výkresy půdorysů nosných konstrukcí)

  • požárně bezpečnostní řešení spolu s revizí a doplněním dokumentace pro povolení nebo ohlášení stavby

  • technické podrobnosti prostředí stavby - dokumentace zdravotně technické instalace, zařízení pro odběr plynu, elektroinstalace a elektronická komunikace, napojení na zdroje vody, odvodnění pozemku, vytápění a vzduchotechnika. Vše dle norem a právních předpisů. Dokumentace dále obsahuje technickou zprávu a bilance, výkresy potrubních půdorysů a schémat napájení, uzemňování apod.

  • může obsahovat i seznam strojů a zařízení či zdrojů energie, izolace, rozvody, potrubí, nátěry

 • dokumentaci objektů

  • pozemní objekty – architektonická a stavebně technická řešení (obsahuje technickou zprávu, výkresy, stavebně konstrukční podklady včetně technické zprávy a statického posouzení, požárně bezpečnostní situaci). Technická zpráva musí mimo jiné obsahovat způsob vytápění a bilanci spotřeby tepla, bilance spotřeby vody a množství vyprodukovaných splaškových vod a provozní podmínky. Dále technická zpráva zahrnuje výkresovou a výpočtovou část

  • inženýrské sítě a ostatní inženýrské objekty – vodovody, kanalizace, energetické nebo jiné vedení, mající povahu samostatných věcí (nejsou součástí pozemku), mosty, tunely, podchody atd.

  • provozní situace rovněž musí obsahovat technickou zprávu a výkresy, ze kterých vyčteme spotřebu materiálu a surovin, paliv, energií a vody.

Rozsah jednotlivých části pak záleží na druhu stavby, jejímu umístění, provedení, využití a také na vlivu stavby na životní prostředí.

Zatímco projektová dokumentace musí obsahovat všechny výše uvedené části, rozsah projektové dokumentace určený pro provedení stavby je o něco menší:

 • Průvodní zpráva

 • Souhrnná technická zpráva

 • Situační výkresy

 • Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení

 • a samozřejmě musíme přiložit i dokladovou část, včetně Projektu osazení domu na pozemek

Jak je patrné, není toho zrovna málo, co by si měl investor, tedy stavebník pohlídat, aby zbytečně neplatil. Je rozumné zadat práci na stavbě domu serioznímu staviteli, který se o vše postará – od projektu přes vyřízení stavebního povolení, výkopové práce, realizaci základové desky a samotné stavby.

Investorovi pak zůstává příjemná činnost. Sledovat, jak rychle dům roste a těšit se na příjemné bydlení pod vlastní střechou.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)


Související články