Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Co je geometrický plán?

  

Geometrický plán je listina, kterou vyhotovuje geodet nebo geodetická kancelář. Geometrický plán slouží jako technický podklad pro zápis změny do katastru nemovitostí a bývá součástí právních listin, na jejichž základě se tato změna zapisuje (kupní smlouva, darovací smlouva, ohlášení dokončené stavby apod.).

Geometrický plán se vyhotovuje pro následující situace:

  • změna hranice katastrálního území
  • rozdělení nebo scelení pozemku
  • změna hranice pozemku
  • vyznačení nebo změna obvodu budovy, která je hlavní stavbou pozemku
  • určení hranic pozemků při pozemkových úpravách
  • oprava geometrického a polohového určení nemovitosti
  • průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků
  • průběh hranice určené soudem
  • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

Obsah - Zapis do katastruDoba zpracování

Povinný obsah geometrického plánu

Geometrický plán se skládá z několika částí. Především jde o tabulku, kde jsou uvedeny základní údaje o zhotovitelikatastrálním územíčísle plánu, datu vyhotovení a razítka geodeta a především potvrzení katastrálního úřadu. Před zápisem nových údajů musí být totiž geometrický plán předložen příslušnému katastrálnímu úřadu, který zkontroluje formální náležitosti a geometrický plán potvrdí.

Další částí geometrického plánu je seznam souřadnic v systému S-JTSK. Zde je uveden seznam bodů vyznačených na grafickém znázornění. Dalšími povinnými údaji jsou výkazy dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, tedy to co se mění nebo vzniká nově (druh pozemku, výměra, způsob využití, parcelní číslo). Poslední částí je samotné grafické znázornění, kde jsou na výřezu katastrální mapy vyznačeny všechny zamýšlené změny.

Zápis dat do katastru nemovitostí

Všechny zaznamenané změny, které znázorňuje geometrický plán, pak můžete zapsat do katastru nemovitostí, a to na základě návrhu na vklad nebo ohlášení změny. Je vhodné se předem informovat, kolik výtisků geometrického plánu budete pro zápis potřebovat (každé ohlášení a každý návrh vyžaduje minimálně jeden originál), neboť kopii vám může udělat zas a jenom geodet, který plán vyhotovil.

Jak dlouho trvá zpracování?

Lhůta na vyhotovení geometrického plánu závisí kromě vytíženosti geodeta na době, za jak dlouho geodet obdrží od katastrálního úřadu vstupní podklady (obvykle 2 – 3 dny), na složitosti a počtu vyměřovaných změn, na součinnosti případných dotčených účastníků. Dobu vyhotovení následně prodlouží ještě lhůta, kterou bude potřebovat katastr k potvrzení správnosti plánu (může to trvat i 30 dní) a případné další faktory. Méně náročný geometrický plán by měl být v optimálních podmínkách vyhotoven asi do 2 – 4 týdnů.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3/5 (5 hlasů)

Související články