Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   › 

Co vyřídit před demolicí starého domu?

  

Demolice starého domu není jednoduchou záležitostí a tak kromě využití správné techniky budete muset ještě před jejím započetím vyřešit spoustu dalších věcí. Demolice totiž vyžaduje splnění řady povinností. Co tedy vyřídit před demolicí starého domu, aby vše proběhlo podle pravidel a v souladu se zákonem?

Nejdůležitější doklad – povolení nebo ohlášení demolice

V obecné rovině platí jednoduché pravidlo. Totiž že stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení se rovněž stavebním povolením na demolici nebo ohlášením demolice mohou bourat.

Co budete k povolení potřebovat?

Neplatí to ale vždy. Zásadní stavby jako jsou stavby budovrodinné domy, provozovny, sklady, garáže a podobně, vyžadují stavební povolení na demolici vždy. A to lze získat pouze s vypracovanou projektovou dokumentací. Ano, demolice vyžaduje kromě žádosti o demolici také doložení dokumentace. Ta obsahuje plány stavby, její pasportprojekt demolice, samozřejmě souhlasy sousedů. A v neposlední řadě doložení toho, že demolici bude provádět specializovaná firma. V případě, že jde o bourání v režimu svépomoci, odpadá firma, ale stejně budete potřebovat prohlášení stavbyvedoucího, které bude doplněné o doložení jeho kvalifikace.

Co je to žádost o demolici

Jedná se o povinný dokument – „Žádost o povolení odstranění stavby“ – který se doručuje příslušnému stavebnímu úřadu. O vydání povolení nebo zamítnutí demolice rozhoduje stavební úřad, v jehož místní příslušnosti se bouraný objekt nachází.

Co přiložíte k žádosti:

 1. Doklad prokazující vlastnické právo. To dokládáte v těch případech, když toto právo není zapsáno v katastru nemovitostí.
 2. Dokumentaci bouracích prací. Její obsah je uveden ve vyhlášce č. 499/2006 Sb.
 3. Prohlášení stavbyvedoucího - dokládá se jen u bourání svépomocí.
 4. Doklad o kvalifikaci osoby.
 5. Závazná stanoviska dotčených orgánů k odstranění stavby.
 6. Plnou moc, pokud vás někdo zastupuje.

Průběh řízení u stavebního úřadu:

 • stavební úřad zkoumá náležitosti žádosti
 • pokud jsou splněny všechny podmínky, vydá rozhodnutí do 30 dnů od podání žádosti
 • pokud ne, budete vyzváni k nápravě
 • v případě vydaného souhlasu obdržíte písemné vyrozumění
 • nabytím právní moci je možné zahájit demoliční práce

Pozor na sankce

Počítejte s tím, že stavební úřad může spolu s povolením vydat řadu povinností a podmínek, které je při bourání třeba splnit. Rozhodně je neobcházejte, stavební úřad může neplnění pokutovat celkem vysokými částkami.

Musíte žádat o demolici i na budovu, která není v katastru?

Ano. Pokud dům není zakreslen v katastru nemovitostí, je nutné ho tam nejdříve zapsat. Takže vlastně musíte zpětně takovou budovu zlegalizovat a pak žádat o její odstranění. Může se to stát třeba ve chvíli, kdy koupíte nějakou nemovitost, kterou bývalý vlastník neměl správně evidovanou.

Jak na to:

 • stavbu určenou k demolici nechejte zaměřit geodetem
 • ten současně provede i její zakreslení
 • nechejte vypracovat jednoduchou dokumentaci stavby
 • se záměrem bourání a tím pádem i dodatečného zapsání budovy musí souhlasit stavební úřad
 • poté je možné stavbu zapsat do katastru nemovitostí
 • po zápisu je možné žádat o demolici

Demolice budovy a inženýrské sítě

Samozřejmostí je, že bouraná budova musí být odpojena od všech sítí (elektřina, plyn, voda, optické sítě a podobně) vody a odpadů. Zároveň je ale nutné, pokud to příslušný vlastník inženýrských sítí vyžaduje, zajistit přeložku nebo ochranu zbylých sítí. Tento krok by ale měl být zahrnut už v projektu dokumentace.

Na inženýrské sítě je ale třeba pamatovat i v případě, že provádíte demolici objektů, které povolení nevyžadují. I tam může být vedena elektřina nebo něco podobného.

Demolice

Staré objekty mohou obsahovat také nebezpečný odpad. Je nutné zajistit jeho bezpečnou likvidaci. Pokud si na bourání sjednáte profesionální firmu, jedná se o její odpovědnost. Pokud bouráte svépomocí, o odevzdání nebezpečného odpadu na určené likvidační místo vyžadujte potvrzení.

Nezapomeňte nechat vymazat budovu z katastru nemovitostí

Po skončení demolice je třeba uvědomit stavební úřad. Vystaví vám na to doklad, díky kterému budete moci stavbu odstranit z katastru nemovitostí. Pokud tak neučiníte, stavba zůstane zapsaná a vy s uvolněným pozemkem nebudete moci nakládat, jak jste měli v úmyslu (například stavbou nového domu).

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (3 hlasy)

Související články