Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak na bezpečnost při práci na stavbě?

  

Bezpečnost při práci na stavbě patří mezi zásadní otázky, které je třeba vyřešit ještě před samotným zahájením prací. Bezpečností požadavky musí být dokonce zpracovány do projektové dokumentace, a to v souladu s ustanoveními stavebního zákona, prováděcích předpisů a vyhlášek, které jsou platné ke dni podání žádosti o stavební povolení. Bez zpracovaných zásad bezpečnosti práce a pracovního prostředí dokonce nelze stavební povolení získat.

Jak zabezpečit stavbu, když o stavební povolení nežádáte?

Optimální předpoklady pro bezpečnou práci na stavbě je třeba vytvořit i v případě, že jen něco opravujete nebo rekonstruujete. Je třeba myslet na to, že se na staveništi nebo v opravovaných prostorech může pohybovat více osob. Z toho důvodu by měla být domluvená určitá koordinace, aby se pracovníci vzájemně nezavazeli a neohrožovali svou činností ostatní.

Upozornění na probíhající práce

Pokud se stavba dotýká komunikace nebo je v blízkosti chodníku, pak musíte zabezpečit její okolí tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a majetku kolemjdoucích nebo jedoucích. Tedy výstavbou ochranných konstrukcí, ohrazením, upozorněním, vyloučením provozu a podobně. V zastavěném území v obci je nutné stavbu oplotit.

Bezpečnostní prvky

Stavba musí řešit i ochranné prvky v průběhu výstavby. Je třeba označit a zabezpečit dočasné jámyzajistit pevné schodyschodiště opatřit provizorním zábradlím. Pracovní nářadí na elektrickou energii musí mít platnou revizi a je nutné je používat pouze v odpovídajících podmínkáchLešení stavby musí být dostatečně zajištěné. Nelze využívat vratké předměty (např. nestabilní žebřík).

Práce pod úrovní terénu

Nutností je zabezpečit stabilitu stěn ručně nebo strojově hloubeného výkopu.

Práce ve výškách

Povinností je i zajistit, aby byla poskytnuta ochrana pracovníků při pracích na střechách, a to především proti pádu ze střešních plášťů, také proti sklouznutí nebo propadnutí.

Ochranné pomůcky

Pracovníci musí využívat při práci ochranné pracovní pomůcky, jako jsou helmy, brýle, rukavice, boty, ochranný obličejový štítek, chrániče sluchu, respirátory, čisticí prostředky, desinfekce, pracovní oblečení. Sami pracovníci pak k výkonu prací musí být způsobilí a seznámit se s technologickými postupy, pokyny a návody všeho, co budou k práci využívat.

Stavební materiál a odpad

Stavební materiál může být uložen na předem stanoveném místě. Po celou dobu stavby je nutné dbát na dodržování pořádkuNebezpečné látky je nutné skladovat k tomu určených a označených nádobách. Stavební odpad je nutné odvézt na speciální skládku.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články