Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak se napojit na veřejnou kanalizaci?

  

Každý provozovatel kanalizace má trochu jiné podmínky, takže o jejich přesném znění se přesvědčte přímo na jeho webu. Pokud něčemu nerozumíte, nebojte se zeptat. Pozor na jeden problém hlavně v rychle se rozšiřujících obcích či městských čtvrtích – je-li vyčerpána kapacita kanalizace nebo čistírny odpadních vod, provozovatel vás na kanalizaci připojit nemusí. Raději si to všechno předem ověřte.

Obecně pravidla napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci:

 1. Úsek potrubí mezi vyústěním vnitřní kanalizace a veřejnou kanalizací, zjednodušeně řečeno mezi trubkou, která vede z domu a veřejným potrubím, se nazývá kanalizační přípojka.
 2. Každá připojená nemovitost musí mít svou vlastní kanalizační přípojku. To znamená, jsou-li na jednou pozemku dva domy třeba příbuzných, nestačí, že se na jedné přípojce majitelé obou domů dohodnou. Napojení více objektů jednou přípojkou, případně také zřízení dvou přípojek k jednomu objektu je možné jen výjimečně a vždy se souhlasem provozovatele kanalizace.
 3. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady vlastník nemovitosti. V některých případech, například při rekonstrukci kanalizace v obci, nebo při jejím budování v místech s novou zástavbou, nabízí provozovatel kanalizace, případně obec pomoc s budování jednotlivých přípojek (projekt nebo vlastní realizace stejnou firmou jako veřejná kanalizace). Proto se před zahájením stavby o konkrétní situaci u vás informujte.
 4. Pro kanalizační přípojku je třeba vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnou normou (ČSN 75 6101 stokové a kanalizační přípojky), přičemž ochranné pásmo kanalizační přípojky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího kraje stěny potrubí, a to 1,5 m na každou stranu (do průměru potrubí 50 cm). Více informcí o ochranných pásmech naleznete zde.
 5. Kanalizační přípojka by měla být v jednotném spádu a co nejkratší, přímá, bez lomů či ohybů. Spád u DN 150 je od 2% to znamená minimálně 2 cm na metr. U DN 200 1%.
 6. Vlastník musí také zajistit geodetické zaměření přípojky.
 7. Při projektu a realizaci musíte respektovat, že podle platné legislativy se nesmí do veřejné kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod vypouštět splaškové vody přes septiky, přepady žump a čistírny odpadních vod, které budou vypouštět vyšší znečištění než je přípustné kanalizačním řádem. Dle § 18 zákona č. 274/2001 Sb.
 8. Nejmenší povolený průměr kanalizační přípojky je 15 cm (DN 150).
 9. Materiál přípojky musí odpovídat českým normám s příslušnými atesty, musí být vodotěsný a odolný.
 10. Přípojka musí být vybavena revizní šachtou pro snadný přístup kvůli bezproblémové údržbě, a to do 2 m od hranice pozemku.
 11. Napojení přípojky na veřejnou kanalizaci nesmí být v místě vstupní šachty.

Odpadní potrubí

Autor: goszka

Pokud vše splníte, můžete se zapojit do systému kanalizace. Připojit vaši přípojku na veřejnou kanalizaci ale může jen způsobilá osoba či firma, například správce kanalizace, a to za účasti provozovatele kanalizace. Nesmíte zapomenout, že máte-li u vás tzv. oddílnou kanalizaci, tzn., že splašková kanalizace je oddělena od dešťové, musíte to respektovat i vy. Do splaškové kanalizace nelze odvádět povrchové a podzemní vody a naopak do dešťové kanalizace se nesmí vypouštět vody splaškové.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4.07/5 (14 hlasů)

Související články